معلم مارکت

بزرگترین مرجع برای به اشتراک گذاری تخصص ، دانش و تجربه معلمان

درباره معلم مارکت

معلم مارکت بهترین انتخاب برای معلم هاست که به کمک آن میتوانند بهتررین ابزارهرا و محتواهرای آموزشر کلاس درس را پیدا کرده، به اشتراک بگذارند و بفروشند. ما بهترین و سخت کرو تررین معلرم هرا را از سراسرر ایران گرد هم آورده ایم تا ایده ها و منابع خود را با هم به اشتراک بگذارند. کاربران با دانلود منابع در زمران خرود تا اندازه چشمگیری صرفه جوی میکنند، فروشنده ها نیز پادا سخت کوش خود را میگیرند .
معلم مارکت : مکان راحت جهت یافتن منابع، کسب دانش و الهام گرفتن در راستای نیازهای معلم هرا بوجرود آمده تا معلم ها به بهترین حالت که میتوانند کار آموز را انجام دهند. منابع آموزشر مرا توسر معلرم هرای خلق شده اند که دقیقاً میدانند چه رو ها و ابزارهای در کلاس های درس جواب میدهد. فروشگاه مرا هرر روز بیشتر رشد میکند تا جوابگوی تمام نیازهای پایه های پیش دبستان تا پایره دوازدهرم باشرد. زمانیکره معلرم هرا منابع مورد نیازشان را پیدا میکنند و خواسته هایشان برآورده میشود، به بهترین شکل ممکن الهام بخرش دانرش آموزان نسل بعدی میشوند .
تیم معلم مارکت: ساخته شده توسط معلم ها برای معلم ها

معلم مارکت توس یک تیم متخصص، پویا و با تجربه از معلمان سراسر ایران اداره میشود که علاقمند به استفاده از تکنولوژی در جهت قدرت دادن به معلم ها هستند. ما معتقدیم کره بهتررین ایرده هرا و رو هرای یرادگیری مستقیماً توس معلم های خلق میشوند که دارای تجربه و در ارتباط با دانش آموزان هسرتند. ترک ترک منرابعِ معلم مارکت توس معلم ها و متناسب با یک نیاز یا موقعیت منحصر به فرد خلق شرده انرد. زمران کره معلمر عمیقاً درک میکند چطور از یک رو آموزش غن ، مرتب و فعال در کلاس درس استفاده کنرد و سرس ایرن رو را با سایر معلم ها در سراسر کشور در میان م گذارد، تمام افراد، بخصوص دانرش آمروزان از مزایرای ایرن رو بهره مند خواهند شد .
چشم انداز معلم مارکت

خلاقیت، دانش و تجربه معلم های سراسر ایران در هر کجا و هر زمان را اشتراک بگذارد . معلم مارکت درآینده برای همه معلمان مورد استفاده قراربگیرد و عضو جدای ناپذیر آموز های معلمران ایرران قرار بگیرد.
عضویت

فرق نمیکند معلم، پدر و مادر، خانه دار یا معلم خصوص باشید، در هر صورت میتوانیرد برا صرر تعرداد کمر کلیک; فعالیت، بازی، کاربرگ، منابع درس برنامه ریزی شده و .... را بصورت رایگان یا با هزینه بسریار کرم در معلم مارکت پیدا کنید !
افتتاح فروشگاه

منابع آموزش تان را به همکاران و معلم ها بفروشید و در ازای تلا های تان کسب درآمد کنید. فروشگاه هرای سایت میتوانند میلیون ها تومان بصورت ماهیانه بدست آورند ! تحولات در حال وقوع است که مسببش معلم مارکت است. این تحولات نشرتت گرفتره از قروه تخیرل و نروآوری هستند. م توانید هر نوع منبع آموزش منتخب خود را خلق کرده و بفروشید. اگر منابع آموزش ، پازل، برازی و دیگر فعالیت های آموزش را طراح میکنید، حتما راه اندازی فروشرگاه را بررای فررو ایرن مروارد در نظرر بگیرید .