کلیک طلایی

راز و رمز فروشگاه های اینترنتی

فروشنده:

Ostadin


موضوعات :

روان شناسی -


منابع:

تکنولوژی در تدریس -


مناسب برای پایه :

دوازدهم


رتبه ی محصول
محصول فروشی

محصول فروشی ریالی محصول فروشی ریالی محصول فروشی ریالی

فروشنده:

Ostadin


موضوعات :

روان شناسی -

روان شناسی -

روان شناسی -


منابع:

ایده های پژوهشی -

تکنولوژی در تدریس -


مناسب برای پایه :

سوم

چهارم

هفتم

هشتم


رتبه ی محصول
امیرسالار

افزایش انگیزه دانش اموزان

فروشنده:

Ostadin


موضوعات :

روان شناسی -

روان شناسی -


منابع:

برای والدین -

تکنولوژی در تدریس -


مناسب برای پایه :

هفتم

یازدهم


رتبه ی محصول
امیرسالار

افزایش انگیزه دانش اموزان

فروشنده:

Ostadin


موضوعات :

روان شناسی -

روان شناسی -


منابع:

برای والدین -

تکنولوژی در تدریس -


مناسب برای پایه :

هفتم

یازدهم


رتبه ی محصول
امیرسالار

افزایش انگیزه دانش اموزان

فروشنده:

Ostadin


موضوعات :

روان شناسی -

روان شناسی -


منابع:

برای والدین -

تکنولوژی در تدریس -


مناسب برای پایه :

هفتم

یازدهم


رتبه ی محصول